Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 9. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 50 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.

Burning yard waste releases mold spores, soot, and other contaminants that can aggravate allergies and cause ____ problems.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ, tạo thuật ngữ (các vấn đề về hô hấp)

Dịch: Việc đốt chất thải sân vườn thải ra các bào tử nấm mốc, bồ hóng và các chất gây ô nhiễm khác có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng và gây ra các vấn đề về hô hấp.


Câu 2:

Waste from industrial and agricultural ____ pollutes the water that is used by humans, animals and plants.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Danh từ trung tâm trong ngữ danh từ + hợp nghĩa (các hoạt động)

Dịch: Chất thải từ các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp gây ô nhiễm nước do con người, động vật và thực vật sử dụng.


Câu 3:

Land pollution can have huge environmental impact ____ the form of air pollution and soil pollution which in turn can have adverse effect on human health.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

in the form of: ở dạng thức, dưới hình thức

Dịch: Ô nhiễm đất có thể có tác động môi trường rất lớn dưới dạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.


Câu 4:

Fossil fuel utilization brings about discharge of greenhouse gases, _______ causes environmental change.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đại từ quan hệ tạo mệnh đề quan hệ không xác định

Dịch: Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch dẫn đến việc thải khí nhà kính, gây ra sự thay đổi môi trường.


Câu 5:

At present, timberlands cover 30% of the area, but wooded areas are being lost ____ a regular basis because people are looking for homes, food, and materials.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

on the basis: trên cơ sở/nền tảng

Dịch: Hiện tại, rừng cây bao phủ 30% diện tích, nhưng diện tích cây cối đang bị mất đi thường xuyên vì mọi người đang tìm kiếm nhà cửa, thức ăn và vật liệu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận