Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 9. D: Writing có đáp án

  • 46 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

"What happens to what we throw away?" Many wonder.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu sử dụng bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Dịch: "Điều gì xảy ra với những gì chúng ta vứt bỏ?" Nhiều người thắc mắc.

A. Nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những gì chúng ta vứt bỏ.


Câu 2:

"In China, waste is growing twice as fast as the population," the lecturer said.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu sử dụng bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Dịch: "Ở Trung Quốc, rác thải đang tăng nhanh gấp đôi so với dân số", giảng viên nói.

A. Giảng viên nói rằng ở Trung Quốc, lượng rác thải tăng nhanh gấp đôi so với dân số.


Câu 3:

“We're staying in tonight," said Emily.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Viết lại câu sử dụng bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Dịch: Emily nói: “Chúng tôi sẽ ở lại tối nay.

D. Emily nói rằng họ đã ở trong đêm đó.


Câu 4:

"Where does all our rubbish go?"

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Viết lại câu sử dụng bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Dịch: "Tất cả rác rưởi của chúng ta sẽ đi đâu?"

B. Chúng ta nên biết tất cả rác của chúng ta đi đâu.


Câu 5:

"I've bought a ring," he said to his girlfriend.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Viết lại câu sử dụng bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Dịch: "Anh đã mua một chiếc nhẫn," anh nói với bạn gái của mình.

C. Anh ấy nói với bạn gái rằng anh ấy đã mua một chiếc nhẫn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận