Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking

  • 795 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/


Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/


Câu 4:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Gia Hải Bình Trần
23:02 - 13/05/2022

impossible âm 2