Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Phonetics and Speaking

  • 630 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id/


Câu 2:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /w/. Đáp án A phát âm là /h/


Câu 4:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/


Câu 5:

Find the word which has different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /θ/. Đáp án A phát âm là /ð/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận