Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Vocabulary and Grammar

  • 589 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

In addition to exploring the caves and grottos, and seeing its flora and fauna, visitors can also enjoy mountain climbing.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Flora and fauna = plants and animals (thực vật và động vật)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận