Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking

  • 627 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.


Câu 2:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.


Câu 3:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.


Câu 4:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


Câu 5:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận