Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

  • 625 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the best sentence that can be made from the words given

he U.S population / grow / 250 million / 1991

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dân số Hoa Kỳ đã tăng lên khoảng 250 triệu vào năm 1991.


Câu 2:

Choose the best sentence that can be made from the words given

over 10% / population / can not read / write

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hơn 10% dân số không thể đọc và viết.


Câu 3:

Choose the best sentence that can be made from the words given

the illiteracy rate / Indian youth / 76.4% / 2000 and 2004

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tỷ lệ mù chữ của thanh niên Ấn Độ là 76,4% từ năm 2000 đến 2004.


Câu 4:

Choose the best sentence that can be made from the words given

Kerale / record / impressive / 90.92% illiteracy rate / 2001

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Kerala được ghi nhận tỷ lệ mù chữ ấn tượng 90,92% vào năm 2001.


Câu 5:

Choose the best sentence that can be made from the words given

enclose / telephone number / e-mail address

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Vui lòng gửi kèm số điện thoại và địa chỉ email của bạn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận