Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

  • 538 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

'If I were you, I would take the job,' said my roommate.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bạn cùng phòng của tôi khuyên tôi nên nhận công việc.


Câu 2:

Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

He last had his eyes tested ten months ago.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Anh ta đã không được kiểm tra mắt trong mười tháng.


Câu 3:

Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

He is not flexible in his work; that is why he doesn't have many friends.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đó là sự không linh hoạt trong công việc của anh ấy mà anh ấy không có nhiều bạn bè.


Câu 4:

Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

'You're always making terrible mistakes,' said the teacher.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Giáo viên phàn nàn về học sinh của mình phạm sai lầm khủng khiếp.


Câu 5:

Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.

‘Each of you may have one piece of candy,’ Mrs. Jones said to the children.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Bà Jones cho phép mỗi đứa trẻ có một miếng kẹo.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận