Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking

  • 562 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.


Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.


Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 4.


Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.


Câu 5:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận