Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking

  • 638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /æ/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /e/. Đáp án B phát âm là /i/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /d/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /ɒ/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /e/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận