Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar

  • 636 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

................... was the day before yesterday. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chỉ dùng “the” trước một số tên nước đã quy ước, ví dụ: The United States (Pháp không nằm trong số đó)

Dịch: Pháp ngày độc lập ngày trước ngày hôm qua.


Câu 2:

Banh Chung is made ............. sticky rice, green beans and fatty pork. 

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn béo.


Câu 3:

Many people go to the pagoda to ............... for a happy year for themselves and their family. 

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Pray for (ph.v) cầu nguyện cho …

Dịch: Nhiều người đến chùa để cầu nguyện cho một năm hạnh phúc cho bản thân và gia đình.


Câu 4:

Were there any calls for me? – Yes, ............. rang while you were out. 

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Không dùng “anyone” vì nó chỉ dùng trong câu phủ định, nghi vấn

Dịch: Có cuộc gọi nào cho tôi không? - Vâng, có người đã gọi khi bạn ra ngoài.


Câu 5:

I threw my old trainers and bought some new .................. .

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dùng “ones” thay thế cho danh từ số nhiều “trainers”

Dịch: Tôi đã sa thải các huấn luyện viên cũ của tôi và mua một số người mới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận