Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

  • 643 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I have to take the responsibility. 

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dịch: Tôi phải chịu trách nhiệm.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

It was her story that made me cry. 

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đó là câu chuyện của cô ấy làm tôi khóc.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

It is unlikely that he will come on time. 

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Không chắc anh ta sẽ đến đúng giờ.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He became successful as a professional writer at the age of 20.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ông trở nên thành công như một nhà văn chuyên nghiệp ở tuổi 20.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mai: “Why don't we ask Mr Brown for help?”

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mai đề nghị họ nên nhờ ông Brown giúp đỡ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận