Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 10439 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the best answer

He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.

Xem đáp án

Đáp án: B

Chỗ trống cần điền phải là một danh từ chỉ nghề nghiệp

Dịch: Anh ấy là một thợ thủ công ở công xưởng của chú anh ấy.


Câu 2:

Choose the best answer

Vietnamese .................... is now available to purchase online.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Đồ sơn mài của Việt Nam hiện đã có sẵn để mua trưc tuyến


Câu 3:

Choose the best answer

Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Những nghề thủ công này có thể phải đối mặt với những khó khăn về việc mất đi bản sắc


Câu 4:

Choose the best answer

How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Một chiếc nón lá Huế có bao nhiêu lớp lá?


Câu 5:

Choose the best answer

I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.

Xem đáp án

Đáp án: B

Cụm từ: tourist attraction (n) điểm thu hút khách du lịch

Dịch: Tôi biết một số địa điểm du lịch thú vị trong thành phố mà bạn muốn ghé thăm.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

Việt Quốc Trần

Bình luận


Bình luận

Tồng Nhân
20:38 - 16/11/2021

đuoc

VN vô địch
15:53 - 12/01/2022

ko hỉu

Trần Mai Anhh
21:35 - 17/02/2022

hay quáaa