Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 2517 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/


Câu 2:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /aʊ/. Đáp án C phát âm là /u:/


Câu 3:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /u:/. Đáp án C phát âm là /u/


Câu 4:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm


Câu 5:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /h/. Đáp án B là âm câ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận