Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2927 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

feel really tired. I wish I didn’t go to the party last night.

Xem đáp án

Đáp án: C

Sửa lại: hadn’t gone (điều ước không có thật trong quá khứ)

Dịch: Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi ước tôi đã không đi dự tiệc tối qua.


Câu 2:

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

have broken my pencil. May I borrow one of your?

Xem đáp án

Đáp án: D

Sửa lại: yours (cần đại từ sở hữu vì không c ó danh từ đằng sau)

Dịch: Tôi đã làm hỏng bút chì của tôi. Tôi có thể mượn một trong những cái của bạn không?


Câu 3:

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

When I was on holiday last summer, I was going to the beach everyday.

Xem đáp án

Đáp án: C

Sửa lại: went (thì quá khứ đơn)

Dịch: Khi tôi đi nghỉ hè năm ngoái, tôi đã ra biển hàng ngày.


Câu 4:

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

Tom used to going to school by bus. Now he goes by bike.

Xem đáp án

Đáp án: A

Sửa lại: go (used to + V: làm gì như thói quen trong quá khứ)

Dịch: Tom từng đi học bằng xe buýt. Bây giờ anh ấy đi bằng xe đạp


Câu 5:

Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

Mary is used to do her homework by herself .

Xem đáp án

Đáp án: B

Sửa lại: doing (tobe used to Ving: quen với việc làm gì)

Dịch: Mary đã quen tự làm bài tập về nhà.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Khoa Nguyễn

Bình luận


Bình luận