Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 13: Kiểu bản ghi có đáp án

  • 692 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để khởi tạo biến d có kiểu dict (chưa gán giá trị) ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án B là khai báo xâu rỗng.

Đáp án C là khai báo mảng

Đáp án D là gán giá trị d=0.


Câu 2:

Gán giá trị cho một biến dict được thực hiện theo cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong Python để khai báo biến ta sử dụng dấu ‘=’ để gán tên biến cho giá trị, theo cú pháp: <tên biến>[<key>]=<giá trị>


Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An’, ‘tuổi’:21}

print(d[‘ten’])

Kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì lệnh print(d[‘ten’]) truy xuất đến phần tử ‘ten’ của dict, nên kết quả là: Nguyễn Văn An


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An,’tuoi’:21}

d[‘tuoi’]=27

Print(d)

Kết quả trên màn hình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì sau khi thực hiện lệnh d[‘tuoi’]=27, ‘tuoi’ được gán giá trị là 27, ‘ten’ vẫn giữ nguyên giá trị là guyễn Văn An,’tuoi’


Câu 5:

Câu lệnh d.clear() có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Câu lệnh <biến dict>.clear() có nghĩa là: Xóa tất cả các phần tử trong biến dict, trả về dict rỗng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận