Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình (Sử dụng Python IDLE) có đáp án

  • 864 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để soạn thảo chương trình ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án B là mở file có sẵn trên đĩa, đáp án C là lưu chương trình vào đĩa với tên khác, đáp án D là lưu chương trình vào đĩa.


Câu 2:

Để lưu chương trình vào đĩa ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đáp án A là tạo ra file mới, đáp án B là mở file có sẵn trên đĩa, đáp án C là đóng chương trình.


Câu 3:

Phần tên mở rộng ngầm định của chương trình Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì theo quy định phần tên mở rộng ngầm định của tệp chương trình python là .py


Câu 4:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta nhấn phím:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì F2 là lưu chương trình, F3 là mở chương trình trên đĩa, F1 là help.


Câu 5:

Sau khi soạn thảo xong chương trình, để dịch và chạy thử chương trình, ta chọn menu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì để dịch và chạy thử chương trình, trình ta nhấn phím F5 hoặc chọn menu Run → Run Modulle.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận