Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 19 (có đáp án): Thư viện chương trình con chuẩn

  • 1134 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?

Xem đáp án

Chương trình con gồm có các hàm và thủ tục. Vậy thư viện các chương trình con chuẩn sẽ chứa các hàm, thủ tục chuẩn.

Đáp án: A


Câu 2:

Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...

Xem đáp án

Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Dùng các thủ tục của thư viện này, người lập trình có thể điều khiển việc đưa dữ liểu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn hình và bàn phím, dùng bàn phím điều khiển chương trình…

Đáp án: A


Câu 3:

Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình là Clrscr; lệnh này sẽ xóa toàn bộ  nội dung đã có từ trước.  

Đáp án: A


Câu 4:

Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?

Xem đáp án

Trong Pascal, thủ tục TextBackground(color); dùng để đặt màu cho nền của màn hình. Trong đó, color là hằng hoặc biến xác định màu.

Đáp án: A


Câu 5:

Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào sau đây? 

Xem đáp án

Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện GRAPH. Thư viện này cho phép thực hiện các thao tác đồ họa cơ bản như vẽ điểm, đường thẳng, tô màu…

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận