Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 15: Kiểu tệp có đáp án

  • 929 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong C++, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong C++, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự sau:

Mở tệp → Đọc hoặc ghi dữ liệu → Đóng tệp.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên.


Câu 3:

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để đọc dữ liệu ta dùng cú pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để đọc dữ liệu ta dùng cú pháp:

ifstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>); </xâu></tên>


Câu 4:

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

ofstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>); </xâu></tên>


Câu 5:

Lệnh nào sau đây sẽ gắn tệp dulieu.txt chứa trong thư mục Mydata của ổ đĩa F, với biến tệp fi và tệp được mở ở chế độ đọc dữ liệu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để đọc dữ liệu ta dùng cú pháp:

ifstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>);</xâu></tên>

⇒ Cú pháp ở bài này là:

ifstream fi("f:\mydata\dulieu.txt");


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận