Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp có đáp án

  • 655 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên tệp “baitap.txt” dùng để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để khai báo biến tệp đồng thời mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng cú pháp:

ofstream <tên biến tệp>(<xâu tên tệp>); </xâu></tên>


Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

cin>>a>>b;

S=a+b;

ofstream fo ("baitap.txt");

fo<<s;

fo.close();

Trong đoạn chương trình trên dữ liệu được nhập từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu được nhập từ bàn phím thông qua câu lệnh:

cin>>a>>b;


Câu 3:

Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

a = 10;

b =5;

s=a*b;

ofstream fo ("ketqua.txt");

fo<<s;

fo.close();

Thì tệp ketqua.txtcó nội dung gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì s=a*b=5*10=50, câu lệnh

ofstream fo ("ketqua.txt");

fo<<s;

Thực hiện việc ghi giá trị của s vào file ketqua.txt


Câu 4:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên. Giả sử tệp được mở đang gắn với biến tệp f thì ta chỉ cần sử dụng lệnh f.close() để đóng tệp.


Câu 5:

Cho đoạn chương trình:

#include <bits/stdc++.h>using namespace std;int main(){</bits/stdc++.h>

ifstream fi("trai.txt");

int x, y;

while (fi >>x >>y){

float d = sqrt(x*x + y*y);

cout <<fixed<<setw(10)<<setprecision(2) << d << endl;

}return 0;}

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thiếu câu lệnh đóng tệp: fi.close();

Sau khi kết thúc phiên làm việc với tệp thì ta cần đóng tệp và giải phóng tài nguyên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận