Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn có đáp án

  • 590 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thư viện iostream có tác dụng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thư viện iostream là một trong các thư viện chuẩn của C ++ liên quan đến đầu vào và đầu ra. Sử dụng các hàm trong thư viện này để nhận đầu vào từ bàn phím và xuất dữ liệu ra console. Phần io của iostream là viết tắt của input / output.


Câu 2:

Khai báo đúng cho thư viện iostream là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khai báo đúng cho thư viện iostream là: #include


Câu 3:

 Thư viện string dùng để:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thư viện string dùng để thao tác với mảng kí tự.


Câu 4:

Khai báo và khởi tạo thư viện string là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khai báo và khởi tạo thư viện string bắt đầu với từ khóa

#include


Câu 5:

Những hàm nằm trong thư viện math.h là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Những hàm toán học trong C++ là những hàm nằm trong thư viện math.h, một bộ thư viện chuẩn (standard library) của ngôn ngữ C++.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận