Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em

  • 667 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lớp học của em có đạt mức chuẩn về ánh sáng không?

Xem đáp án

1. Chuẩn bị

- Thước dây.

- Giấy, bút.

- Máy tính cầm tay.

- Địa điểm thực hiện: ở lớp.

- Chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 học sinh.

2. Gợi ý

- Thực hiện đo và tính diện tích nền của phòng học (S1).

- Đo và tính tổng diện tích các cửa gồm cửa ra ngoài, cửa sổ (S2)

- Áp dụng công thức tính chỉ số mức ánh sáng của phòng học: A=S1S2.100.

- So sánh chỉ số A với 20 để kết luận việc đạt mức chuẩn về ánh sáng của phòng học:

+) Nếu A < 20 thì phòng học không đủ ánh sáng (không đạt mức chuẩn về ánh sáng).

+) Nếu A ≥ 20 thì phòng học đủ ánh sáng.

Ví dụ 1: 

+) Đo nền của phòng học ta được: chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Do đó diện tích diện tích nền của phòng học là: S1 = 9.4 = 36 (m2)

+) Đo cửa ra ngoài ta được: chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,2m. Diện tích cửa ra ngoài là: 2,5. 1,5 = 3,75 (m2)

Đo 4 cửa sổ hình vuông cạnh: 1m. Diện tích 4 cửa sổ là: 4. 1. 1 = 4 (m2)

Diện tích cửa ra ngoài và cửa sổ là: S2 = 3,75 + 4 = 7,75 (m2)

Ta có: A=S1S2.100=7,7536.100=21,53

Vì 21,53 ≥ 20 hay A ≥ 20 nên phòng học đủ ánh sáng.

Ví dụ 2: 

+) Đo nền của phòng học ta được: chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Do đó diện tích diện tích nền của phòng học là: S1 = 9.4 = 36 (m2)

+) Đo cửa ra ngoài ta được: chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,2m. Diện tích cửa ra ngoài là: 2,5. 1,5 = 3,75 (m2)

Đo 2 cửa sổ hình vuông cạnh: 1m. Diện tích 2 cửa sổ là: 2. 1. 1 = 2 (m2)

Diện tích cửa ra ngoài và cửa sổ là: S2 = 3,75 + 2 = 5,75 (m2)

Ta có: A=S1S2.100=5,7536.100=15,98

Vì 15,98 < 20 hay A < 20 nên phòng học không đủ ánh sáng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận