Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay có đáp án

  • 666 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính:

a) 2.[3.52 – 2(5 + 7)] + 33;

b) 3.{120 + [55 – (11-3.22)} + 23

Xem đáp án

a) Bấm phím như sau:

Tính: a) 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; b) 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3

  Màn hình hiện kết quả:

Tính: a) 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; b) 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3

b) Bấm phím như sau:

Tính: a) 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; b) 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3

Màn hình hiện kết quả:

Tính: a) 2.[3.5^2 – 2(5 + 7)] + 3^3; b) 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3


Câu 2:

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

a) 847;           b) 246

Xem đáp án

a) Nhập 847 và ấn "=" 

Ấn "SHIFT" + "FACT"

Màn hình hiện 7 x 112

→ 847 = 7 X 112

b) Nhập 246 và ấn "="

Ấn "SHIFT" + "FACT"

Màn hình hiện  

→ 246 = 2 X 3 X 41


Câu 3:

Tìm:

a) ƯCLN (215, 75);

b) BCNN (45, 72).

Xem đáp án

a) Bấm phím như sau:

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72)

Màn hình hiện kết quả:

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72)

Vậy ƯCLN (215, 75) = 5

b) Bấm phím như sau:

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72)

Màn hình hiện kết quả:

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72)

Vậy BCNN (45, 72) = 360


Câu 4:

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Xem đáp án

+) Bấm phím như sau:

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số

+) Màn hình hiện kết quả:

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số

Do đó số 14 791 ngoài có hai ước là 1 và 14 791 còn có thêm hai ước là 7 và 2113.

Do đó 14 791 là hợp số.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận