Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 36. Chia cho số có một chữ số có đáp án

  • 310 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 69 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 2:

Biết: x × 2 = 54 + 10. Giá trị của x

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

x × 2 = 54 + 10

x × 2 = 64

x = 64 : 2

x = 32

Vậy x = 32


Câu 3:

So sánh kết quả của hai phép tính sau:

So sánh kết quả của hai phép tính sau: 55 : 5 và 48 : 4 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 55 : 5 = 11

           48 : 4 = 12

Do 11 < 12 nên 55 : 5 < 48 : 4


Câu 4:

Phép tính nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sửa: 88 : 2 = 44


Câu 5:

Phép chia nào có cùng kết quả với phép chia 48 : 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 48 : 4 = 12

50 : 5 = 10

39 : 3 = 13

24 : 2 =12

77 : 7 = 11

Vậy 24 : 2 = 48 : 4 = 12


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận