Trắc nghiệm: Tóm tắt văn bản nghị luận có đáp án

  • 1133 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 2:

Văn bản tóm tắt cần phải như thế nào so với nội dung văn bản gốc?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Đọc đoạn văn (a) bài 1, SGK Ngữ văn 11 tập 2, trang 118 và căn cứ vào nhan đề, phần mở đầu đã cho trong SGK, hãy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 4:

Đọc đoạn văn (b) bài 1, SGK Ngữ văn 11 tập 2, trang 118 và căn cứ vào nhan đề, phần mở đầu đã cho trong SGK, hãy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Đọc văn bản “Xin đừng lãng phí nước”, SGK ngữ văn 11 tập 2, trang 119 và cho biết vấn đề nghị luận ở đây là gì?

Xem đáp án

ð Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận