Trắc nghiệm : Tóm tắt văn bản thuyết minh có đáp án

  • 408 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào nêu khái quát về mục đích của việc tóm tắt văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cần đạt của một văn bản tóm tắt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dòng nào nêu khái quát về tình trạng không trung thành với nguyên bản khi tóm tắt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Dòng nào không nêu đúng mục đích của việc tóm tắt văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào nêu khái quát về sự khác biệt giữa văn bản thuyết minh với văn bản tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận