Trắc nghiệm: Tóm tắt văn bản tự sự có đáp án

  • 414 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào sau đây nêu đúng yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Nhân vật trong tác phẩm văn học là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Nhân vật chính trong tác phẩm văn học là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Loại nhân vật nào không thể là nhân vật chính trong tác phẩm văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Dòng nào nêu đúng và đủ các nhân vật có thể dựa vào đó để tóm tắt truyện Tấm Cám?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận