Trắc nghiệm: Tràng Giang (Huy Cận) có đáp án

  • 1645 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 2:

Dòng nào nói chính xác về sự ra đời bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 3:

Ấn tượng về một vòm trời mỗi lúc một thêm cao, sâu đến rợn ngợp trong dòng thơ "Nắng xuống, trời lên sâu chót vót" (Tràng giang, Huy Cận) không được trực tiếp tạo ra từ đâu?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 4:

Ý nào sau đây chưa đúng về nhà thơ Huy Cận

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận