Trắc nghiệm: Từ đồng nghĩa có đáp án

  • 4552 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Từ đồng nghĩa là gì? 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Yếu tố “tiền” không cùng nghĩa với các yếu tố còn lại? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Từ nào đồng nghĩa với từ “thi nhân”?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Từ đồng nghĩa được phân thành mấy loại 

Xem đáp án

Đáp án A

→ Từ đồng nghĩa được phân thành: đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn


Câu 5:

Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau nên có thể thay thế cho nhau, đúng hay sai? 

Xem đáp án

Đáp án: B

→ Không phải bao giờ từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận