Trắc nghiệm: Từ trái nghĩa có đáp án

  • 3989 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Thế nào là từ trái nghĩa? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Từ nào không đồng nghĩa với từ “nhi đồng”? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Cặp từ nào dưới đây không trái nghĩa với nhau? 

Xem đáp án

Đáp án B

→ Vì “vấn” nghĩa là hỏi, lai nghĩa là “tới”


Câu 5:

Cặp từ nào dưới đây không phải cặp từ trái nghĩa? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

LEMO Gamming TV

Bình luận


Bình luận