Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar

  • 750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

I live in a/an ____ with my parents and my elder sister in the coastal area.

Xem đáp án

Đáp án: B

Nuclear family: gia đình hạt nhân (gia đình gồm bố mẹ và các con)

Dịch nghĩa: Tôi sống trong một gia đình hạt nhân với bố mẹ và chị gái tôi ở vùng ven biển.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

One advantage of living in a/an ____ is to strengthen relationship between young children and adults.

Xem đáp án

Đáp án: C

Extended family: đại gia đình

Dịch nghĩa: Một lợi thế của việc sống trong một / đại gia đình là tăng cường mối quan hệ giữa trẻ nhỏ và người lớn.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

In my opinion, family members are responsible for ____.

 

Xem đáp án

Đáp án: D

Housework = chore: việc nhà

Dịch nghĩa: Theo tôi, các thành viên trong gia đình chịu trách nhiệm việc nhà.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

My grandpa is the most conservative person in my family. He never ____ about way of life.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Ông tôi là người bảo thủ nhất trong gia đình tôi. Anh ấy không bao giờ thay đổi suy nghĩ về cách sống.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

After graduating from university, I want to ____ my father's footsteps.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn theo bước chân của cha tôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận