Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar

  • 577 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Installing is firewall is one method of trying to protect against_______.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: hacker (n): tin tặc

Dịch nghĩa: Cài đặt tường lửa là một phương pháp cố gắng bảo vệ chống lại tin tặc.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

This factory was capable of producing an _______ 100 cars per hour

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Incredible (a): đáng kinh ngạc

Dịch nghĩa: Nhà máy này có khả năng sản xuất 100 chiếc xe hơi mỗi giờ thật đáng kinh ngạc


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The problem of_______ in big cities, which stems from uncontrolled migration from rural areas.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: overpopulation (n): bùng nổ dân số

Dịch nghĩa: Vấn đề dân số quá mức ở các thành phố lớn, bắt nguồn từ việc di cư không kiểm soát từ khu vực nông thôn .


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 The _______ by UN troops prevented fighting from breaking out.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: inervention (n): sự can thiệp

Dịch nghĩa: Sự can thiệp của quân đội Liên Hợp Quốc đã ngăn chặn chiến đấu nổ ra.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He had a new heart valve _______.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: implant (a): cấy ghép

Dịch nghĩa: Ông đã cấy ghép van tim mới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận