Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết Ngữ cảnh có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngữ cảnh là gì?

Xem đáp án

Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ngôn ngữ của ngữ cảnh là?

Xem đáp án

Nhân tố của ngữ cảnh:

- Nhân vật giao tiếp

- Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

- Văn cảnh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là gì?

Xem đáp án

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là song thoại

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là gì?

Xem đáp án

Bối cảnh giao tiếp hẹp (còn gọi là bối cảnh tình huống): đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Bối cảnh rộng được hiểu là gì?

Xem đáp án

Bối cảnh rộng được hiểu là bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị… ở bên ngoài ngôn ngữ

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận