Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Làm quen với vật lí có đáp án (Phần 1)

  • 86 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí học là chất, năng lượng và mối quan hệ giữa chúng.


Câu 2:

Đâu không phải là ứng dụng của vật lí vào trong cuộc sống, khoa học, kĩ thuật và công nghệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A, C, D - Ứng dụng của vật lí

B - Ứng dụng của ngành sinh học.


Câu 3:

Nêu những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp:

- Là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp.

- Nhờ vật lí mà nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây chuyền, tự động hóa.

- Giúp giải phóng sức lao động của con người.


Câu 4:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây thuộc lĩnh vực Vật Lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A - đối tượng liên quan tới điện học thuộc lĩnh vực Vật lí.

B - đối tượng liên quan tới thu nhận và chuyển hóa ánh sáng Mặt Trời ở thực vật thuộc lĩnh vực Sinh học.

C - đối tượng liên quan tới sự phát triển và sinh trưởng của các loài trong thế giới tự nhiên thuộc lĩnh vực Sinh học.

D - đối tượng liên quan tới sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất thuộc lĩnh vực Hóa học.


Câu 5:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây không thuộc lĩnh vực Vật Lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lí.

B - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hóa học.

C - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học Trái Đất.

D - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học Thiên văn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận