Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Làm quen với vật lí có đáp án

  • 4405 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây thuộc lĩnh vực Vật Lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A - đối tượng liên quan tới điện học thuộc lĩnh vực Vật lí.

B - đối tượng liên quan tới thu nhận và chuyển hóa ánh sáng Mặt Trời ở thực vật thuộc lĩnh vực Sinh học.

C - đối tượng liên quan tới sự phát triển và sinh trưởng của các loài trong thế giới tự nhiên thuộc lĩnh vực Sinh học.

D - đối tượng liên quan tới sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất thuộc lĩnh vực Hóa học.


Câu 2:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây không thuộc lĩnh vực Vật Lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lí.

B - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hóa học.

C - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học Trái Đất.

D - là đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học Thiên văn.


Câu 3:

Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan thể hiện ở nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A - chỉ dựa vào quan sát và suy luận chủ quan

B - có quan sát và có thực nghiệm, nhưng thí nghiệm thuộc loại gần đúng.

C - thí nghiệm thực nghiệm.

D - thuộc thí nghiệm kiểm chứng tìm hiểu về thế giới vi mô.


Câu 4:

Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở là Cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, âm học.


Câu 5:

Thiết bị nào sau đây không có ứng dụng các kiến thức về nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kính lúp là thiết bị bổ trợ cho mắt trong việc nhìn các vật nhỏ và không có ứng dụng kiến thức về nhiệt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Công Bet'sboy
19:07 - 07/11/2023

Cảm ơn các đán án trên