Dạng 13. Xác định thời gian, quãng đường, vận tốc trong chuyển động rơi tự do có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Áp dụng công thức: v2 = 2gs ta có  v=2gs=2.9,8.4,9= 9,8 m/s


Câu 2:

Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống mặt đất. Sau bao lâu vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là B.

Áp dụng công thức:  s=12gt2t=2sg=2.2010 = 2s


Câu 3:

Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt vận tốc v = 25 m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào? Lấyg=10m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Thời gian từ lúc vật rơi đến khi chạm đất là:  v=gtt=vg=2510=2,5s

Vật được thả rơi từ độ cao là:  h=s=12gt2=12.10.2,52=31,25m


Câu 4:

Một vật rơi tự do từ độ cao 30 m xuống đất. Cho  g=10m/s2. Tính vận tốc lúc vật chạm đất? (chọn đáp án gần đúng nhất).

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta có:  s=12gt2 suy ra  t=2sg=2.3010=6s 

Vận tốc của vật khi chạm đất là:  v=gt=10.6=10624,5m/s 


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Đặc điểm của sự rơi tự do:

- Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

- Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều, có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận