Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực có đáp án

  • 2195 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gọi F1 , F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

A, B, C - Sai.

D - đúng.


Câu 2:

Lực tổng hợp của hai lực đồng quy có độ lớn lớn nhất khi hai lực thành phần

Xem đáp án

A - đúng vì khi hai lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp có độ lớn \[{\rm{F = }}{{\rm{F}}_{\rm{1}}}{\rm{ + }}{{\rm{F}}_{\rm{2}}}\].


Câu 3:

Độ lớn của hợp lực hai lực đồng quy hợp với nhau góc α là:

Xem đáp án

A - đúng vì theo quy tắc hình bình hành khi tổng hợp hai lực đồng quy ta có:

\({{\rm{F}}^{\rm{2}}}{\rm{ = }}{{\rm{F}}_{\rm{1}}}^{\rm{2}}{\rm{ + F}}_{\rm{2}}^{\rm{2}}{\rm{ + 2}}{{\rm{F}}_{\rm{1}}}{{\rm{F}}_{\rm{2}}}.\cos \alpha \).


Câu 4:

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?

Xem đáp án

B - đúng vì \[\left| {{F_1} - {F_2}} \right| \le F \le \left| {{F_1} + {F_2}} \right| \Rightarrow \left| {12 - 9} \right| \le F \le \left| {12 + 9} \right| \Rightarrow 3 \le F \le 21\].


Câu 5:

Có hai lực đồng quy \[\overrightarrow {{F_1}} \] và \[\overrightarrow {{F_2}} \]. Gọi \[\alpha \] là góc hợp bởi \[\overrightarrow {{F_1}} \] và \[\overrightarrow {{F_2}} \] và \[\overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} \]. Nếu \[F = {F_1} + {F_2}\] thì :

Xem đáp án

B - đúng vì trường hợp này độ lớn lực tổng hợp bằng tổng hai lực thành phần nên \[\overrightarrow {{F_1}} \] và \[\overrightarrow {{F_2}} \] là hai lực cùng phương, cùng chiều. Suy ra góc xen giữa hai lực bằng 00.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

8 tháng trước

Nam Trần

Bình luận


Bình luận

phamthehoang
09:28 - 13/08/2023

Câu 5 là A

Nhi Yen
20:47 - 19/12/2023

A mà tr

Hường Nguyễn
23:21 - 06/01/2024

5A mà