Dạng 18. Vận dụng định luật 1 đề giải thích một số hiện tượng có đáp án

  • 82 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào xảy ra không do quán tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật, gọi là quán tính của vật.

- Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

- Định luật 1 Newton còn được gọi là định luật quán tính.

Vận động viên chạy đà trước khi nhảy cao không phải do quán tính.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng nhất.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.


Câu 3:

Khi vật chịu tác dụng của hợp lực bằng không thì     

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đang đứng yên sẽ đứng yên hoặc đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.


Câu 4:

Chọn câu phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A sai vì: lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động

B sai vì hướng biến dạng của vật chưa chắc đã cùng hướng với lực tác dụng.

C sai vì vật chuyển động thẳng đều, hợp lực bằng không.

D - đúng vì theo định luật I Newton: Lực không phải là nguyên nhân gây ra và duy trì chuyển động, lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của vật.


Câu 5:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A- sai vì vật luôn chịu tác dụng của lực hướng tâm

B – sai vì chưa đủ dữ kiện

C – sai vì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều

D - đúng vì thỏa mãn định nghĩa quán tính.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận