Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 14. Định luật I Newton có đáp án

  • 1868 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A sai vì: lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động

B sai vì hướng biến dạng của vật chưa chắc đã cùng hướng với lực tác dụng.

C sai vì vật chuyển động thẳng đều, hợp lực bằng không.

D - đúng vì theo định luật I Newton: Lực không phải là nguyên nhân gây ra và duy trì chuyển động, lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của vật.


Câu 2:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A- sai vì vật luôn chịu tác dụng của lực hướng tâm

B – sai vì chưa đủ dữ kiện

C – sai vì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều

D - đúng vì thỏa mãn định nghĩa quán tính.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A - sai vì vật có thể chuyển động thẳng đều mãi mãi

B – sai vì lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động.

C - đúng vì đúng với định luật I Newton

D – sai vì vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi.


Câu 4:

Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

D - Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật gọi là quán tính của vật.

- Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.


Câu 5:

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì theo tính quán tính hành khách có xu hướng bảo toàn vận tốc đang có cả về hướng và độ lớn. Vậy khi xe tăng tốc đột ngột tiến về phía trước thì người có xu hướng ngả về phía sau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận