Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 15. Định luật II Newton có đáp án

  • 1719 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Về mặt động lực học chất điểm, gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng: Gia tốc của vật không những phụ thuộc vào lực tác dụng mà còn phụ thuộc vào khối lượng của vật.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

A - đúng, theo nội dung định luật II Newton. Biểu thức: \[\overrightarrow a = \frac{{\overrightarrow F }}{m}\]

B, C, D - sai.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

B - đúng, biểu thức của định luật II Newton là \[{\rm{\vec a = }}\frac{{{\rm{\vec F}}}}{{\rm{m}}}\].


Câu 4:

Trong biểu thức của định II Newton là \[{\rm{\vec a = }}\frac{{{\rm{\vec F}}}}{{\rm{m}}}\]. Thì \[{\rm{\vec F}}\] là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng, khi vật chịu nhiều lực tác dụng thì \[{\rm{\vec F = }}{{\rm{\vec F}}_1} + {{\rm{\vec F}}_2} + {{\rm{\vec F}}_3}...\]nên \[{\rm{\vec F}}\] là hợp lực của các lực tác dụng lên vật.


Câu 5:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng, theo định luật II Newton dưới tác dụng của cùng một lực không đổi vật nào có khối lượng càng lớn thì gia tốc càng nhỏ, có nghĩa càng khó thay đổi vận tốc, tức là có mức quán tính càng lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận