Dạng 21. Tính trọng lực của các vật có đáp án

  • 119 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tại sao khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Vì các vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của trọng lực hướng xuống đất, nên khi buông tay, các vật đều rơi xuống đất.


Câu 2:

Một vật khối lượng 2 kg đặt ở trên mặt đất thì có trọng lượng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Khi vật đứng yên trên Trái Đất, trọng lượng của vật bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên vật. P = m.g với g ≈ 9,8 m/s2

Vậy vật 2 kg thì có trọng lượng là P = 2.9,8 = 19,6 N.


Câu 3:

Trọng lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn.


Câu 4:

Trọng lực được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.


Câu 5:

Trọng lực không có đặc điểm nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Trọng lực có các đặc điểm sau:

- Phương thẳng đứng

- Chiều hướng về tâm Trái Đất

- Độ lớn P = m.g với g ≈ 9,8 m/s2

- Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm của vật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận