Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học có đáp án

  • 946 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,5 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Ta có: v0=0s=12at2a=2st2=2.0,80,52=6,4m/s2

Hợp lực tác dụng vào vật: F=ma=2.6,4=12,8N


Câu 2:

Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Gia tốc: a=vv0t=823=2m/s2

Hợp lực tác dụng vào vật: F=ma=5.2=10N


Câu 3:

Một vật nhỏ có khối lượng 2 kg, lúc đầu nằm yên trên mặt ngang nhẵn. Tác dụng đồng thời hai lực F1 = 4 N, F2 = 3 N và góc hợp giữa hai lực bằng 900. Tốc độ của vật sau 1,2 s là

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Hợp lực tác dụng vào vật: F=F12+F22=32+42=5N

Gia tốc của vật: a=Fm=52=2,5m/s2

v0=0,v=at=2,5.1,2=3m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận