Dạng 33. Bài toán về công suất có đáp án

  • 206 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than nặng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Công suất toàn phần của động cơ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Công suất có ích:  Pci=At=F.st=400.9,8.2002.60=6533,3W

Hiệu suất:  H=PciPtpPtp=PciH=6533,30,8%=8166,7W


Câu 3:

Trên công trường xây dựng, một người thợ sử dụng động cơ điện để kéo một khối gạch nặng 85 kg lên độ cao 10,7 m trong thời gian 23,2 s. Giả thiết khối gạch chuyển động đều. Tính công suất tối thiểu của động cơ. Lấy g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Khối gạch chuyển động đều nên lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng của khối gạch.

Công suất:  P=At=85.9,8.10,723,2384,2W


Câu 4:

Một học sinh nâng tạ có khối lượng 80 kg lên cao 60 cm trong t = 0,8s. Trong trường hợp học sinh đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có công suất của học sinh:  P=At=F.st 

Mà  F=mg=80.10=800NP=800.0,60,8=600W

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận