Dạng 35. Bài toán về động năng đơn giản có đáp án

  • 314 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 72 km/h = 20 m/s

Động năng:  Wd=12mv2=12.1000.202=200000J


Câu 2:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 Wd=12mv2v=2Wdm=2.100,2=10m/s


Câu 3:

Khi tăng tốc một vật từ tốc độ v lên tốc độ 2v, động năng của nó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Động năng tỉ lệ với bình phương của tốc độ.

Khi tốc độ tăng lên 2 lần thì động năng tăng lên 4 lần.


Câu 4:

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ công thức tính động năng ta có:

 Wd=12mv2v=2.Wdm=2.200,4=10m/s=36km/h


Câu 5:

Động năng là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 Wd=12mv2, khi vật đứng yên,   v=0Wd=0

Khi vật chuyển động,  Wd>0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận