Dạng 41. Bài toán tính động lượng và xung lượng của vật có đáp án

  • 418 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 18 km/h = 5 m/s

Động lượng của vật:  p=mv

Xét về độ lớn: p = mv = 0,5.5 = 2,5 kg.m/s


Câu 2:

Một vật 3 kg rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật:  Δp=F.Δt

Ta có: F ở đây chính là trọng lượng của vật P = mg

 Δp=P.Δt=mg.Δt=3.9,8.2=58,8kg.m/s


Câu 3:

Độ biến thiên động lượng Δp của vật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

 p2p1=Δp=FΔt


Câu 4:

Động lượng được tính bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 p=mv1kgms=kgms2s=N.s


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đơn vị của động lượng là kg.m/s, đơn vị của năng lượng là J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận