Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 28. Động lượng có đáp án

  • 2146 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đơn vị của động lượng là kg.m/s, đơn vị của năng lượng là J


Câu 2:

Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

v=18km/h=5m/s

Động lượng của vật:

p=mv=0,5.5=2,5kg.m/s


Câu 3:

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A sai vì vận tốc không thay đổi về độ lớn nhưng có thay đổi về hướng.

Đáp án B và C sai vì có vận tốc thay đổi độ lớn và hướng


Câu 4:

Động lượng của một vật bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Động lượng của một vật bằng tích khối lượng với vận tốc của vật: p=mv


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng về động lượng của một vật:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Động lượng: p=mv do m > 0 nên pv


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận