Dạng 1: Xác định sai số của phép đo trực tiếp có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ t1(0C) và t2(0C) của một dung dịch trước và sau khi đun. Hãy xác định và ghi kết quả độ tăng nhiệt độ t của dung dịch này.

Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ t1(0C) và t2(0C) của một dung dịch trước và sau khi đun. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo là 1oC nên sai số hệ thống là 0,5oC.

Từ hình vẽ, ta đọc được  t1=24,0±0,5°C và  t2=68,0±0,5°C.

Suy ra:  t¯=t2¯t1¯=68,024,0=44,0°C

Sai số tuyệt đối:  Δt=Δt2+Δt1=0,5+0,5=1,0°C

Vậy độ tăng nhiệt độ của dung dịch là:  t=t¯±Δt=44,0±1,0°C


Câu 2:

Bảng ghi thời gian rơi của một vật giữa hai điểm cố định

Thời gian rơi

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

0,345

0,346

0,342

0,343

Sai số tuyệt đối trung bình của thời gian rơi là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giá trị trung bình:  t¯=t1+t2+t3+t44=0,344

Sai số tuyệt đối trung bình:  Δt¯=Δt1+Δt2+Δt3+Δt44

  =0,3440,345+0,3440,346+0,3440,342+0,3440,3434=0,0015


Câu 3:

Chọn câu đúng. Phép đo trực tiếp là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A - đúng.

B - đúng.

C - sai.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A- đúng.

B- đúng.

C- đúng.


Câu 5:

Cách ghi kết quả đo của một đại lượng vật lí

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Khi tiến hành đo đạc giá trị x của một đại lượng vật lí thường được ghi dưới dạng:  x=x¯±Δx trong đó  Δxlà sai số tuyệt đối của phép đo,  là giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận