Dạng 47. Bài toán liên quan đến lực hướng tâm có đáp án

  • 226 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Một vật đang chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng tâm F. Nếu tăng bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực hướng tâm:  Fht=maht=mv2r

Tăng bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ còn một nửa thì:  F'ht=mv'2r'=mv222r=18.mv2r


Câu 4:

Chọn đáp án sai. Công thức tính độ lớn lực hướng tâm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

D - sai vì công thức độ lớn lực hướng tâm là:  Fht=m.aht=m.v2r=m.r.ω2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận