Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc có đáp án

  • 2116 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng: Gia tốc là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A- đúng.

B- sai.

C- sai.


Câu 2:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của gia tốc trong hệ SI?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Đơn vị của gia tốc là \[{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\].


Câu 3:

Vật chuyển động nhanh dần có đặc điểm nào sao đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Vật chuyển động nhanh dần thì vecto gia tốc và vecto vận tốc cùng chiều tức là a.v > 0.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng biểu diễn biểu thức gia tốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Biểu thức gia tốc là \[{\rm{\vec a = }}\frac{{\Delta {\rm{\vec v}}}}{{\Delta {\rm{t}}}}\].


Câu 5:

Chọn câu sai: Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2 có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A - đúng vì \[\frac{{4 - 0}}{1} = 4\].

B - đúng vì \[\frac{{6 - 2}}{1} = 4\].

C - sai vì \[\frac{{8 - 2}}{2} = 3\].

D - đúng vì \[\frac{{12 - 4}}{2} = 4.\]


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Alice Phantom

Bình luận


Bình luận