Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 1: Dao động điều hòa có đáp án

  • 2268 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đồ thị của dao động điều hòa là

Xem đáp án

Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

Đáp án đúng là: A


Câu 2:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

Xem đáp án

Biên độ của dao động là: A=L2=102=5(cm).

Đáp án đúng là: B


Câu 3:

Vật có đồ thị li độ dao động như hình vẽ.

Vật có đồ thị li độ dao động như hình vẽ.    Biên độ và chu kì của vật là: (ảnh 1)

Biên độ và chu kì của vật là:

Xem đáp án
 

Vật có đồ thị li độ dao động như hình vẽ.    Biên độ và chu kì của vật là: (ảnh 2)

Từ đồ thị, ta có: A = 2 cm; T = 0,4s

Đáp án đúng là: C


Câu 4:

Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

Xem đáp án

A, B, D – đúng

C – sai vì: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

Đáp án đúng là: C


Câu 5:

Xem đáp án

Biên độ: A = 4 cm.

Pha dao động: ωt+φ=π3 

Thay vào phương trình dao động: x=Acosωt+φ=4cosπ3=2cm.

Đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận